Je těžké získat u nás řidičský průkaz?


Pokud chceme získat Å™idiÄský průkaz na jakýkoliv typ vozidla, pak musíme absolvovat autoÅ¡kolu. Zde bychom se mÄ›li nauÄit základním pravidlům silniÄního provozu i řízení vozidla tak, abychom následnÄ› pÅ™i jízdÄ› nikoho neohrozili. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že se bude jednat o skuteÄnÄ› nároÄnou lekci. StaÄí se jen podívat, jak tlustý je dopravní zákoník a co vÅ¡echno musíme pÅ™i řízení auta provádÄ›t v podstatÄ› automaticky. Není toho tedy málo.

 

jízda za ztížených podmínek

 

Navzdory tomu vÅ¡ak mají autoÅ¡koly skuteÄnÄ› velkou úspěšnost. Jen opravdu málokdo ji nedokonÄí. To je pÅ™edevším proto, že není ani zdaleka tak nároÄná, jak by se mohlo zdát, ba naopak. Když se na vÅ¡e blíže podíváme, zjistíme, že je ve skuteÄnosti velmi jednoduchá. Pokud jde o teoretickou Äást, pak zde máme již pÅ™edem seznam otázek, které se mohou u zkouÅ¡ky objevit, vÄetnÄ› správných odpovÄ›dí. StaÄí nám tedy si je pouze namemorovat, což není tak obtížné. Nemusíme jim rozumÄ›t, staÄí, když budeme vÄ›dÄ›t, která odpovÄ›Ä je správná.

 

dopravní nehoda

 

O tom, že to není ideální, není sporu. Pokud nebudeme vÄ›dÄ›t, proÄ se tak máme zachovat, stěží si to budeme pamatovat dlouhodobÄ›. Když pak podobná situace nastane ve skuteÄnosti, budeme mít problémy. To ostatnÄ› můžeme vidÄ›t u nových Å™idiÄů na kÅ™ižovatkách. Co se praktické Äásti týÄe, zde studentům hodnÄ› pomáhá instruktor. Mnohdy se stává, že žák v podstatÄ› jen toÄí volantem, a instruktor se stará o zbytek. Když jej pak nemají, najednou zjistí, že ovládání auta není tak snadné.

 

Bohužel, autoÅ¡kolám tato situace vyhovuje. Nesmíme zapomenout, že si ji studenti platí sami. A Äím vÄ›tší procento úspěšnosti ona autoÅ¡kola má, tím více lidí se do ní bude hlásit, a tím víc penÄ›z také dostane. Pokud se tedy nÄ›jakým způsobem nezmÄ›ní zákony, nezdá se, že by se situace nÄ›jak zlepÅ¡ila. A to bohužel mnohdy stojí i lidské životy.